نیشکر هفت‌تپه بیش از 280 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است

نیشکر هفت‌تپه بیش از 280 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از 280 میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و هنوز اقدام موثری برای پرداخت آن و استفاده از 100 میلیارد تومان بخشودگی جرائم نداشته است.

نیشکر هفت‌تپه بیش از 280 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از 280 میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و هنوز اقدام موثری برای پرداخت آن و استفاده از 100 میلیارد تومان بخشودگی جرائم نداشته است.
نیشکر هفت‌تپه بیش از 280 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است

View more posts from this author