نیمی از زمین‌های کشت کشور توانایی پرورش گیاهان دارویی را دارند/بحران تغییر اقلیم در سطح کشور

نیمی از زمین‌های کشت کشور توانایی پرورش گیاهان دارویی را دارند/بحران تغییر اقلیم در سطح کشور
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور گفت: بیش از نیمی از زمین‌های کشت کشور توانایی تولید و پرورش گیاهان دارویی را دارند.

نیمی از زمین‌های کشت کشور توانایی پرورش گیاهان دارویی را دارند/بحران تغییر اقلیم در سطح کشور

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور گفت: بیش از نیمی از زمین‌های کشت کشور توانایی تولید و پرورش گیاهان دارویی را دارند.
نیمی از زمین‌های کشت کشور توانایی پرورش گیاهان دارویی را دارند/بحران تغییر اقلیم در سطح کشور

View more posts from this author