نیمی از موقوفات کشور متعلق به خیران رفسنجانی است

نیمی از موقوفات کشور متعلق به خیران رفسنجانی است
نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفت: نیمی از موقوفات در کشور متعلق به خیران رفسنجانی است.

نیمی از موقوفات کشور متعلق به خیران رفسنجانی است

نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفت: نیمی از موقوفات در کشور متعلق به خیران رفسنجانی است.
نیمی از موقوفات کشور متعلق به خیران رفسنجانی است

View more posts from this author