هدفگذاری در 1000 مدرسه ابتدایی برای توسعه ورزش تنیس/ هیچ مربی بدون کارت سالانه حق مربیگری ندارد

هدفگذاری در 1000 مدرسه ابتدایی برای توسعه ورزش تنیس/ هیچ مربی بدون کارت سالانه حق مربیگری ندارد
رئیس فدراسیون تنیس گفت: برای توسعه ورزش تنیس، در یک‌هزار مدرسه ابتدایی هدفگذاری کردیم چراکه هر نهادی اگر به دنبال توسعه باشد باید به آموزش و پرورش نگاه ویژه داشته باشد.

هدفگذاری در 1000 مدرسه ابتدایی برای توسعه ورزش تنیس/ هیچ مربی بدون کارت سالانه حق مربیگری ندارد

رئیس فدراسیون تنیس گفت: برای توسعه ورزش تنیس، در یک‌هزار مدرسه ابتدایی هدفگذاری کردیم چراکه هر نهادی اگر به دنبال توسعه باشد باید به آموزش و پرورش نگاه ویژه داشته باشد.
هدفگذاری در 1000 مدرسه ابتدایی برای توسعه ورزش تنیس/ هیچ مربی بدون کارت سالانه حق مربیگری ندارد

View more posts from this author