هدف آمریکا از انتقال سفارت خود به شهر قدس اختلاف‌افکنی در غرب آسیاست

هدف آمریکا از انتقال سفارت خود به شهر قدس اختلاف‌افکنی در غرب آسیاست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از انتقال سفارتخانه آمریکا از تلاویو به شهر قدس، تحریک و اختلاف‌افکنی در غرب آسیا به صورت برنامه‌ریزی شده است.

هدف آمریکا از انتقال سفارت خود به شهر قدس اختلاف‌افکنی در غرب آسیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از انتقال سفارتخانه آمریکا از تلاویو به شهر قدس، تحریک و اختلاف‌افکنی در غرب آسیا به صورت برنامه‌ریزی شده است.
هدف آمریکا از انتقال سفارت خود به شهر قدس اختلاف‌افکنی در غرب آسیاست

View more posts from this author