هدف از ایجاد داعش سوزاندن ریشه ایرانی‌ها بود

هدف از ایجاد داعش سوزاندن ریشه ایرانی‌ها بود
رئیس شورای قرارگاه عمار با بیان اینکه دشمن 40 سال است که با ما در حال جنگ است، گفت: دشمن داعش را به‌وجود آورد تا ریشه ایرانی‌ها را از بین ببرد اما ریشه خودش سوزانده شد.

هدف از ایجاد داعش سوزاندن ریشه ایرانی‌ها بود

رئیس شورای قرارگاه عمار با بیان اینکه دشمن 40 سال است که با ما در حال جنگ است، گفت: دشمن داعش را به‌وجود آورد تا ریشه ایرانی‌ها را از بین ببرد اما ریشه خودش سوزانده شد.
هدف از ایجاد داعش سوزاندن ریشه ایرانی‌ها بود

View more posts from this author