هدف از توطئه‌های رژیم صهیونیستی تجزیه امت اسلامی است

هدف از توطئه‌های رژیم صهیونیستی تجزیه امت اسلامی است
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: هدف از توطئه‌های رژیم صهیونیستی تجزیه امت اسلامی است و دشمنان می‌خواهند خود را به بخشی از این امت تبدیل کنند.

هدف از توطئه‌های رژیم صهیونیستی تجزیه امت اسلامی است

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: هدف از توطئه‌های رژیم صهیونیستی تجزیه امت اسلامی است و دشمنان می‌خواهند خود را به بخشی از این امت تبدیل کنند.
هدف از توطئه‌های رژیم صهیونیستی تجزیه امت اسلامی است

بک لینک رنک 6

روزنامه قانون

View more posts from this author