هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است

هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است
استاد حوزه علمیه قم گفت: هدف جنگ تمام عیار اقتصادی تغییر نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است تا گفتمان مقاومت را از دستور کار این نظام خارج کنند.

هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است

استاد حوزه علمیه قم گفت: هدف جنگ تمام عیار اقتصادی تغییر نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است تا گفتمان مقاومت را از دستور کار این نظام خارج کنند.
هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است

View more posts from this author