هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است

هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است.

هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است.
هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است

View more posts from this author