هرچه فرهنگ درست معرفی شود جایگاه خود را پیدا خواهد کرد

هرچه فرهنگ درست معرفی شود جایگاه خود را پیدا خواهد کرد
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هویت ما در گروی فرهنگ است و هرچه فرهنگ درست معرفی شود جایگاه خود را بین مردم پیدا خواهد کرد.

هرچه فرهنگ درست معرفی شود جایگاه خود را پیدا خواهد کرد

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هویت ما در گروی فرهنگ است و هرچه فرهنگ درست معرفی شود جایگاه خود را بین مردم پیدا خواهد کرد.
هرچه فرهنگ درست معرفی شود جایگاه خود را پیدا خواهد کرد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author