هر فرد در هر جایگاهی خود را ملزم به حمایت از کالاهای ایرانی بداند/ اتکا به تولیدات داخلی سبب رونق اقتصاد می‌شود

هر فرد در هر جایگاهی خود را ملزم به حمایت از کالاهای ایرانی بداند/ اتکا به تولیدات داخلی سبب رونق اقتصاد می‌شود
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: هر فرد در هر جایگاهی باید خود را ملزم به حمایت از کالاهای ایرانی بداند.

هر فرد در هر جایگاهی خود را ملزم به حمایت از کالاهای ایرانی بداند/ اتکا به تولیدات داخلی سبب رونق اقتصاد می‌شود

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: هر فرد در هر جایگاهی باید خود را ملزم به حمایت از کالاهای ایرانی بداند.
هر فرد در هر جایگاهی خود را ملزم به حمایت از کالاهای ایرانی بداند/ اتکا به تولیدات داخلی سبب رونق اقتصاد می‌شود

View more posts from this author