هر واحد مسکن‌مهر بیش از 300 میلیون ریال برای دولت هزینه داشته است

هر واحد مسکن‌مهر بیش از 300 میلیون ریال برای دولت هزینه داشته است
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: هر واحد مسکن‌مهر بیش از 300 میلیون ریال برای دولت هزینه داشته است.

هر واحد مسکن‌مهر بیش از 300 میلیون ریال برای دولت هزینه داشته است

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: هر واحد مسکن‌مهر بیش از 300 میلیون ریال برای دولت هزینه داشته است.
هر واحد مسکن‌مهر بیش از 300 میلیون ریال برای دولت هزینه داشته است

خرید بک لینک

موسیقی

View more posts from this author