هزاران اصله نخل ریگان در محاصره شن‌های روان+تصاویر

هزاران اصله نخل ریگان در محاصره شن‌های روان+تصاویر
مدیر جهاد کشاورزی ریگان گفت: طوفان‌های شدید شن و ریزگردها در این شهرستان بیش از هزاران اصله درخت خرمای بالای 20 سال را در محاصره قرار داده که با از بین رفتن نخیلات، اقتصاد این شهرستان که بر پایه تک محصولی خرماست، نابود خواهد شد.

هزاران اصله نخل ریگان در محاصره شن‌های روان+تصاویر

مدیر جهاد کشاورزی ریگان گفت: طوفان‌های شدید شن و ریزگردها در این شهرستان بیش از هزاران اصله درخت خرمای بالای 20 سال را در محاصره قرار داده که با از بین رفتن نخیلات، اقتصاد این شهرستان که بر پایه تک محصولی خرماست، نابود خواهد شد.
هزاران اصله نخل ریگان در محاصره شن‌های روان+تصاویر

View more posts from this author