هزینه‌کرد 550 میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای درمیان

هزینه‌کرد 550 میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای درمیان
مدیر آب و فاضلاب روستایی درمیان گفت: در سال گذشته برای آبرسانی سیار به روستاهای این شهرستان اعتباری بالغ‌بر 550 میلیون تومان هزینه شده و در سال‌جاری نیز همین اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای این منطقه در نظر گرفته شده است.

هزینه‌کرد 550 میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای درمیان

مدیر آب و فاضلاب روستایی درمیان گفت: در سال گذشته برای آبرسانی سیار به روستاهای این شهرستان اعتباری بالغ‌بر 550 میلیون تومان هزینه شده و در سال‌جاری نیز همین اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای این منطقه در نظر گرفته شده است.
هزینه‌کرد 550 میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی سیار به روستاهای درمیان

مرجع سلامتی

View more posts from this author