هزینه انتقال گاز و آب برای هر خانوار 6 میلیون تومان است/ باید دین خود را نسبت به رعایت عدالت در کشور ادا کنیم

هزینه انتقال گاز و آب برای هر خانوار 6 میلیون تومان است/ باید دین خود را نسبت به رعایت عدالت در کشور ادا کنیم
استاندار آذربایجان شرقی گفت: دولت در گازرسانی و یا شبکه آب روستاها برای هر خانواده 6 میلیون تومان هزینه می‌کند.

هزینه انتقال گاز و آب برای هر خانوار 6 میلیون تومان است/ باید دین خود را نسبت به رعایت عدالت در کشور ادا کنیم

استاندار آذربایجان شرقی گفت: دولت در گازرسانی و یا شبکه آب روستاها برای هر خانواده 6 میلیون تومان هزینه می‌کند.
هزینه انتقال گاز و آب برای هر خانوار 6 میلیون تومان است/ باید دین خود را نسبت به رعایت عدالت در کشور ادا کنیم

View more posts from this author