هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای سایر حوزه‌هاست

هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای سایر حوزه‌هاست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: هرگونه هزینه برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای سایر حوزه‌هاست.

هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای سایر حوزه‌هاست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: هرگونه هزینه برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای سایر حوزه‌هاست.
هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای سایر حوزه‌هاست

سایت خبری زندگی

View more posts from this author