هزینه 820 میلیارد تومانی برای پروژه خط انتقال گاز دامغان ـ ساری

هزینه 820 میلیارد تومانی برای پروژه خط انتقال گاز دامغان ـ ساری
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز از هزینه 820 میلیارد تومانی اجرای پروژه خط انتقال 42 اینچ دامغان – کیاسر – ساری – خبر داد.

هزینه 820 میلیارد تومانی برای پروژه خط انتقال گاز دامغان ـ ساری

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز از هزینه 820 میلیارد تومانی اجرای پروژه خط انتقال 42 اینچ دامغان – کیاسر – ساری – خبر داد.
هزینه 820 میلیارد تومانی برای پروژه خط انتقال گاز دامغان ـ ساری

View more posts from this author