هسته‌های کانون سلامت در محله‌ها در حال شکل‌گیری است

هسته‌های کانون سلامت در محله‌ها در حال شکل‌گیری است
معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شکل‌گیری هسته‌های کانون سلامت در محله‌ها خبر داد.

هسته‌های کانون سلامت در محله‌ها در حال شکل‌گیری است

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شکل‌گیری هسته‌های کانون سلامت در محله‌ها خبر داد.
هسته‌های کانون سلامت در محله‌ها در حال شکل‌گیری است

View more posts from this author