همایش آموزشی روایتگری جبهه مقاومت در قم برگزار می‌شود

همایش آموزشی روایتگری جبهه مقاومت در قم برگزار می‌شود
دبیر همایش آموزشی روایتگری جبهه مقاومت از برگزاری این همایش در روزهای 25 و 26 بهمن امسال در قم خبر داد.

همایش آموزشی روایتگری جبهه مقاومت در قم برگزار می‌شود

دبیر همایش آموزشی روایتگری جبهه مقاومت از برگزاری این همایش در روزهای 25 و 26 بهمن امسال در قم خبر داد.
همایش آموزشی روایتگری جبهه مقاومت در قم برگزار می‌شود

View more posts from this author