همدان در رقابت با سایر استان‌ها عقب مانده است/ چرا ردیف اعتباری 4 پروژه ملی همدان حذف شد؟

همدان در رقابت با سایر استان‌ها عقب مانده است/ چرا ردیف اعتباری 4 پروژه ملی همدان حذف شد؟
نماینده مردم همدان و فامنین از مجلس با بیان اینکه همدان در رقابت با سایر استان‌ها عقب مانده است، گفت: ردیف اعتباری چهار پروژه ملی همدان حذف شده و اعتبارات آن به سایر استان‌ها تخصیص یافته است.

همدان در رقابت با سایر استان‌ها عقب مانده است/ چرا ردیف اعتباری 4 پروژه ملی همدان حذف شد؟

نماینده مردم همدان و فامنین از مجلس با بیان اینکه همدان در رقابت با سایر استان‌ها عقب مانده است، گفت: ردیف اعتباری چهار پروژه ملی همدان حذف شده و اعتبارات آن به سایر استان‌ها تخصیص یافته است.
همدان در رقابت با سایر استان‌ها عقب مانده است/ چرا ردیف اعتباری 4 پروژه ملی همدان حذف شد؟

View more posts from this author