همدان میزبان کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت

همدان میزبان کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت
17 اسفندماه سال جاری کنگره بزرگداشت «روز شهید» با حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود.

همدان میزبان کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت

17 اسفندماه سال جاری کنگره بزرگداشت «روز شهید» با حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود.
همدان میزبان کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت

View more posts from this author