همدان می‌تواند در المپیک ناشنوایان نمایندگان زیادی داشته باشد

همدان می‌تواند در المپیک ناشنوایان نمایندگان زیادی داشته باشد
دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوب، همدان می‌تواند در المپیک ناشنوایان نمایندگان زیادی داشته باشد.

همدان می‌تواند در المپیک ناشنوایان نمایندگان زیادی داشته باشد

دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوب، همدان می‌تواند در المپیک ناشنوایان نمایندگان زیادی داشته باشد.
همدان می‌تواند در المپیک ناشنوایان نمایندگان زیادی داشته باشد

View more posts from this author