همسر شهید الوانی: مدافعان حرم مدافعان دین و وطن هستند/ هرچه می‌خواهند بگویند «صبر» در قاموس ماست/ خبرنگاران شهدای زنده‌اند

همسر شهید الوانی: مدافعان حرم مدافعان دین و وطن هستند/ هرچه می‌خواهند بگویند «صبر» در قاموس ماست/ خبرنگاران شهدای زنده‌اند
همسر شهید الوانی عاشقانه‌ترین زندگی‌ها را متعلق به شهدا دانست و گفت: مدافعان حرم مدافعان دین و وطن هستند.

همسر شهید الوانی: مدافعان حرم مدافعان دین و وطن هستند/ هرچه می‌خواهند بگویند «صبر» در قاموس ماست/ خبرنگاران شهدای زنده‌اند

همسر شهید الوانی عاشقانه‌ترین زندگی‌ها را متعلق به شهدا دانست و گفت: مدافعان حرم مدافعان دین و وطن هستند.
همسر شهید الوانی: مدافعان حرم مدافعان دین و وطن هستند/ هرچه می‌خواهند بگویند «صبر» در قاموس ماست/ خبرنگاران شهدای زنده‌اند

View more posts from this author