همه اقوام و مذاهب ایرانی در حفظ امنیت، سهیم هستند

همه اقوام و مذاهب ایرانی در حفظ امنیت، سهیم هستند
وزیر اطلاعات، برقراری امنیت را تنها با مشارکت مردم میسر دانست و گفت: همه اقوام و مذاهب ایرانی در حفظ امنیت سهیم هستند.

همه اقوام و مذاهب ایرانی در حفظ امنیت، سهیم هستند

وزیر اطلاعات، برقراری امنیت را تنها با مشارکت مردم میسر دانست و گفت: همه اقوام و مذاهب ایرانی در حفظ امنیت سهیم هستند.
همه اقوام و مذاهب ایرانی در حفظ امنیت، سهیم هستند

View more posts from this author