همه در راستای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی مسئول هستند

همه در راستای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی مسئول هستند
امام جمعه اراک گفت: مسؤولان در راستای کالای ایرانی سرمایه‌گذاری کنند و فقط در حد شعار نباشد، چراکه همه در راستای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی مسؤول هستند.

همه در راستای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی مسئول هستند

امام جمعه اراک گفت: مسؤولان در راستای کالای ایرانی سرمایه‌گذاری کنند و فقط در حد شعار نباشد، چراکه همه در راستای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی مسؤول هستند.
همه در راستای تبلیغ و ترویج استفاده از کالای ایرانی مسئول هستند

View more posts from this author