همه در مقابل انقلاب مسؤول هستیم/ فیش‌های حقوقی متفاوت غیرقابل تحمل است/ نظام هماهنگ پرداخت اجرایی شود

همه در مقابل انقلاب مسؤول هستیم/ فیش‌های حقوقی متفاوت غیرقابل تحمل است/ نظام هماهنگ پرداخت اجرایی شود
رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه فیش‌های حقوقی متفاوت غیرقابل تحمل است، خواستار برخورد با این موضوع شد و گفت: باید نظام هماهنگ پرداخت اجرا شود.

همه در مقابل انقلاب مسؤول هستیم/ فیش‌های حقوقی متفاوت غیرقابل تحمل است/ نظام هماهنگ پرداخت اجرایی شود

رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه فیش‌های حقوقی متفاوت غیرقابل تحمل است، خواستار برخورد با این موضوع شد و گفت: باید نظام هماهنگ پرداخت اجرا شود.
همه در مقابل انقلاب مسؤول هستیم/ فیش‌های حقوقی متفاوت غیرقابل تحمل است/ نظام هماهنگ پرداخت اجرایی شود

شبکه خانگی

View more posts from this author