همه ظرفیت‌های کشور نباید در کلان‌شهرها متمرکز شود

همه ظرفیت‌های کشور نباید در کلان‌شهرها متمرکز شود
امام جمعه جهرم خواستار توجه به شهرهای کوچک و عدم تمرکز ظرفیت‌های کشور در کلان‌شهرها به منظور جلوگیری از مهاجرت شد.

همه ظرفیت‌های کشور نباید در کلان‌شهرها متمرکز شود

امام جمعه جهرم خواستار توجه به شهرهای کوچک و عدم تمرکز ظرفیت‌های کشور در کلان‌شهرها به منظور جلوگیری از مهاجرت شد.
همه ظرفیت‌های کشور نباید در کلان‌شهرها متمرکز شود

View more posts from this author