همه محل‌های احتمالی تصویربرداری‌ شد/ هنوز لاشه هواپیما رؤیت نشده است

همه محل‌های احتمالی تصویربرداری‌ شد/ هنوز لاشه هواپیما رؤیت نشده است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از مکانی که اعلام شده بود تلفن همراهی روشن شده تصویربرداری صورت گرفته است، گفت: تصاویر این منطقه از سمت سمیرم تا قله بوده که هنوز هیچ عکسی مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیما وجود ندارد.

همه محل‌های احتمالی تصویربرداری‌ شد/ هنوز لاشه هواپیما رؤیت نشده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از مکانی که اعلام شده بود تلفن همراهی روشن شده تصویربرداری صورت گرفته است، گفت: تصاویر این منطقه از سمت سمیرم تا قله بوده که هنوز هیچ عکسی مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیما وجود ندارد.
همه محل‌های احتمالی تصویربرداری‌ شد/ هنوز لاشه هواپیما رؤیت نشده است

View more posts from this author