همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات جهت بازسازی بافت فرسوده دوگنبدان

همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات جهت بازسازی بافت فرسوده دوگنبدان
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بانک‌های عامل همکاری خود را جهت پرداخت تسهیلات در اجرای این طرح بیشتر کنند تا روند اجرایی بازسازی با شتاب بیشتری انجام شود.

همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات جهت بازسازی بافت فرسوده دوگنبدان

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بانک‌های عامل همکاری خود را جهت پرداخت تسهیلات در اجرای این طرح بیشتر کنند تا روند اجرایی بازسازی با شتاب بیشتری انجام شود.
همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات جهت بازسازی بافت فرسوده دوگنبدان

View more posts from this author