همکاری تبریز با اتریش در تولید قطعات خودرو

همکاری تبریز با اتریش در تولید قطعات خودرو
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: قرارداد همکاری مشترک بین مؤسسه فناوری اتریش (AIT) و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه قطعه‌سازی خودرو تبریز اقدام ارزشمندی است.

همکاری تبریز با اتریش در تولید قطعات خودرو

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: قرارداد همکاری مشترک بین مؤسسه فناوری اتریش (AIT) و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه قطعه‌سازی خودرو تبریز اقدام ارزشمندی است.
همکاری تبریز با اتریش در تولید قطعات خودرو

View more posts from this author