همکاری حوزه‌های علمیه و کمیته امداد در زمینه فقرزدایی/ امکان ارائه الگوی کمیته امداد توسط مراکز جامعةالمصطفی در جهان

همکاری حوزه‌های علمیه و کمیته امداد در زمینه فقرزدایی/ امکان ارائه الگوی کمیته امداد توسط مراکز جامعةالمصطفی در جهان
مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به عملکرد مرکز جامعةالمصطفی گفت: این مرکز دارای ده‌ها هزار دانش‌آموخته در جهان است و امکان ارائه الگوی کمیته امداد توسط مراکز و دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی در جهان وجود دارد.

همکاری حوزه‌های علمیه و کمیته امداد در زمینه فقرزدایی/ امکان ارائه الگوی کمیته امداد توسط مراکز جامعةالمصطفی در جهان

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به عملکرد مرکز جامعةالمصطفی گفت: این مرکز دارای ده‌ها هزار دانش‌آموخته در جهان است و امکان ارائه الگوی کمیته امداد توسط مراکز و دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی در جهان وجود دارد.
همکاری حوزه‌های علمیه و کمیته امداد در زمینه فقرزدایی/ امکان ارائه الگوی کمیته امداد توسط مراکز جامعةالمصطفی در جهان

View more posts from this author