همگامی با فتنه و دشمن جفا به نظام و شهداست/ فریب افکار عمومی از انگیزه‌های شایعه‌پراکنی است

همگامی با فتنه و دشمن جفا به نظام و شهداست/ فریب افکار عمومی از انگیزه‌های شایعه‌پراکنی است
امام جمعه کرمان گفت: همگام شدن کسانی که روزی مسؤولیت‌های ارشد کشور را در دست داشتند با فتنه و دشمن یک درد بزرگ و جفا به نظام، شهدا و اسلام است.

همگامی با فتنه و دشمن جفا به نظام و شهداست/ فریب افکار عمومی از انگیزه‌های شایعه‌پراکنی است

امام جمعه کرمان گفت: همگام شدن کسانی که روزی مسؤولیت‌های ارشد کشور را در دست داشتند با فتنه و دشمن یک درد بزرگ و جفا به نظام، شهدا و اسلام است.
همگامی با فتنه و دشمن جفا به نظام و شهداست/ فریب افکار عمومی از انگیزه‌های شایعه‌پراکنی است

View more posts from this author