هنرمندان، سربازان جبهه فرهنگی در بیان آسیب‌ها و معضلات جامعه هستند

هنرمندان، سربازان جبهه فرهنگی در بیان آسیب‌ها و معضلات جامعه هستند
جانشین فرمانده سپاه ناحیه کاشمر گفت: هنرمندان، سربازان جبهه فرهنگی هستند که آسیب‌ها و معضلات جامعه را درصحنه نمایش و با زبان هنر فریاد می‌زنند.

هنرمندان، سربازان جبهه فرهنگی در بیان آسیب‌ها و معضلات جامعه هستند

جانشین فرمانده سپاه ناحیه کاشمر گفت: هنرمندان، سربازان جبهه فرهنگی هستند که آسیب‌ها و معضلات جامعه را درصحنه نمایش و با زبان هنر فریاد می‌زنند.
هنرمندان، سربازان جبهه فرهنگی در بیان آسیب‌ها و معضلات جامعه هستند

روزنامه قانون

View more posts from this author