هنرمندان آثار بی‌کیفیت را بی‌رحمانه نقد کنند

هنرمندان آثار بی‌کیفیت را بی‌رحمانه نقد کنند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرمندان آثار بی‌کیفیت را بی‌رحمانه و جسورانه نقد کنند، زیرا این نوع آثار بر اثرهای با کیفیت تأثیرگذار است و آن‌ها را خراب می‌کند.

هنرمندان آثار بی‌کیفیت را بی‌رحمانه نقد کنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرمندان آثار بی‌کیفیت را بی‌رحمانه و جسورانه نقد کنند، زیرا این نوع آثار بر اثرهای با کیفیت تأثیرگذار است و آن‌ها را خراب می‌کند.
هنرمندان آثار بی‌کیفیت را بی‌رحمانه نقد کنند

View more posts from this author