هنرنمایی یک اردبیلی در نمایش ماهیت داعشی‌ها

هنرنمایی یک اردبیلی در نمایش ماهیت داعشی‌ها
یکی از هنرمندان استان اردبیل که در فستیوال بین‌المللی گرافیک حضور پیدا کرده بود، اثری را به نمایش گذاشت که در آن نمودی از افکار و اندیشه ضد انسانی و ضد بشری داعش نمود پیدا کرده است.

هنرنمایی یک اردبیلی در نمایش ماهیت داعشی‌ها

یکی از هنرمندان استان اردبیل که در فستیوال بین‌المللی گرافیک حضور پیدا کرده بود، اثری را به نمایش گذاشت که در آن نمودی از افکار و اندیشه ضد انسانی و ضد بشری داعش نمود پیدا کرده است.
هنرنمایی یک اردبیلی در نمایش ماهیت داعشی‌ها

نخبگان

View more posts from this author