هنری که داماد ناصرالدین‌شاه مروج آن شد، به خاطره‌ها می‌پیوندد؟

هنری که داماد ناصرالدین‌شاه مروج آن شد، به خاطره‌ها می‌پیوندد؟
طی سال‌های اخیر هنرهای بسیاری در کشور به دست فراموشی سپرده شده و هیچ تلاشی در راستای احیای آنها نشد، یکی از این هنرها، هنر زیبای تفرش‌دوزی یا همان درویش‌دوزی است که چراغ عمرش در حال سو سو زدن است و می‌رود که به خاطره‌ها بپیوندد.

هنری که داماد ناصرالدین‌شاه مروج آن شد، به خاطره‌ها می‌پیوندد؟

طی سال‌های اخیر هنرهای بسیاری در کشور به دست فراموشی سپرده شده و هیچ تلاشی در راستای احیای آنها نشد، یکی از این هنرها، هنر زیبای تفرش‌دوزی یا همان درویش‌دوزی است که چراغ عمرش در حال سو سو زدن است و می‌رود که به خاطره‌ها بپیوندد.
هنری که داماد ناصرالدین‌شاه مروج آن شد، به خاطره‌ها می‌پیوندد؟

View more posts from this author