هنوز تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران اتخاذ نشده است/ جلسه مدیریت بحران در رودهن برگزار می‌شود

هنوز تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران اتخاذ نشده است/ جلسه مدیریت بحران در رودهن برگزار می‌شود
دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوا گفت: هنوز تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران در روز آینده اتخاذ نشده و جلسه مدیریت بحران تا ساعتی دیگر در رودهن برگزار می‌شود.

هنوز تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران اتخاذ نشده است/ جلسه مدیریت بحران در رودهن برگزار می‌شود

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوا گفت: هنوز تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران در روز آینده اتخاذ نشده و جلسه مدیریت بحران تا ساعتی دیگر در رودهن برگزار می‌شود.
هنوز تصمیمی برای تعطیلی مدارس تهران اتخاذ نشده است/ جلسه مدیریت بحران در رودهن برگزار می‌شود

View more posts from this author