هواداران فولاد از پورموسوی حمایت کنند

هواداران فولاد از پورموسوی حمایت کنند
بازیکن سابق فولاد خوزستان گفت: من به هواداران فولاد احترام می‌گذارم ولی به‌نظر من آقای پورموسوی امسال خوب نتیجه گرفته و باید از وی به‌عنوان یک مربی بومی و موفق حمایت کنند.

هواداران فولاد از پورموسوی حمایت کنند

بازیکن سابق فولاد خوزستان گفت: من به هواداران فولاد احترام می‌گذارم ولی به‌نظر من آقای پورموسوی امسال خوب نتیجه گرفته و باید از وی به‌عنوان یک مربی بومی و موفق حمایت کنند.
هواداران فولاد از پورموسوی حمایت کنند

View more posts from this author