هواپیمای تهران به مقصد یاسوج در سمیرم سقوط کرد

هواپیمای تهران به مقصد یاسوج در سمیرم سقوط کرد
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان گفت: هواپیمای تهران به مقصد یاسوج در سمیرم در جنوب استان اصفهان سقوط کرده است.

هواپیمای تهران به مقصد یاسوج در سمیرم سقوط کرد

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان گفت: هواپیمای تهران به مقصد یاسوج در سمیرم در جنوب استان اصفهان سقوط کرده است.
هواپیمای تهران به مقصد یاسوج در سمیرم سقوط کرد

View more posts from this author