هیئت دولت با عدم اسقاط خودروهای اروندی موافقت کرد

هیئت دولت با عدم اسقاط خودروهای اروندی موافقت کرد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از موافقت هیئت دولت با عدم اسقاط خودروی‌های اروندی خبر داد.

هیئت دولت با عدم اسقاط خودروهای اروندی موافقت کرد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از موافقت هیئت دولت با عدم اسقاط خودروی‌های اروندی خبر داد.
هیئت دولت با عدم اسقاط خودروهای اروندی موافقت کرد

View more posts from this author