هیچ تعرضی در مدرسه دخترانه ارومیه از سوی سرایدار رخ نداده است

هیچ تعرضی در مدرسه دخترانه ارومیه از سوی سرایدار رخ نداده است
فرماندار ارومیه گفت: خوشبختانه هیچ اتفاقی مبنی بر تعرض در مدرسه دخترانه ارومیه از سوی سرایدار رخ نداده است.

هیچ تعرضی در مدرسه دخترانه ارومیه از سوی سرایدار رخ نداده است

فرماندار ارومیه گفت: خوشبختانه هیچ اتفاقی مبنی بر تعرض در مدرسه دخترانه ارومیه از سوی سرایدار رخ نداده است.
هیچ تعرضی در مدرسه دخترانه ارومیه از سوی سرایدار رخ نداده است

View more posts from this author