هیچ رغبتی برای تولید محصول در روستاها وجود ندارد/ اقتصاد در روستا به دست کهنسالان افتاده

هیچ رغبتی برای تولید محصول در روستاها وجود ندارد/ اقتصاد در روستا به دست کهنسالان افتاده
نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد در روستا به دست کهنسالان افتاده، گفت: هیچ رغبتی برای تولید محصول در روستا وجود ندارد.

هیچ رغبتی برای تولید محصول در روستاها وجود ندارد/ اقتصاد در روستا به دست کهنسالان افتاده

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد در روستا به دست کهنسالان افتاده، گفت: هیچ رغبتی برای تولید محصول در روستا وجود ندارد.
هیچ رغبتی برای تولید محصول در روستاها وجود ندارد/ اقتصاد در روستا به دست کهنسالان افتاده

View more posts from this author