هیچ نشانی از منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر ندیدیم / مناطق عملیاتی خاطره‌انگیز بود

هیچ نشانی از منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر ندیدیم / مناطق عملیاتی خاطره‌انگیز بود
تعدادی از مسافران نوروزی از وضعیت نامناسب عمرانی در شهرهای آبادان و خرمشهر انتقاد کردند.

هیچ نشانی از منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر ندیدیم / مناطق عملیاتی خاطره‌انگیز بود

تعدادی از مسافران نوروزی از وضعیت نامناسب عمرانی در شهرهای آبادان و خرمشهر انتقاد کردند.
هیچ نشانی از منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر ندیدیم / مناطق عملیاتی خاطره‌انگیز بود

دانلود آهنگ جدید

تلگرام

View more posts from this author