واحدهای صنعتی بیش از 6 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکار هستند

واحدهای صنعتی بیش از 6 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکار هستند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با بیان اینکه نباید قطع گاز موجب تعطیلی واحدهای صنعتی شود از بدهی بیش از 6 میلیارد تومانی واحدهای صنعتی به شرکت گاز خبر داد.

واحدهای صنعتی بیش از 6 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکار هستند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با بیان اینکه نباید قطع گاز موجب تعطیلی واحدهای صنعتی شود از بدهی بیش از 6 میلیارد تومانی واحدهای صنعتی به شرکت گاز خبر داد.
واحدهای صنعتی بیش از 6 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکار هستند

بک لینک قوی

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author