وادادگی‌های وارداتی کمر صنعت تراکتور ایران را می‌شکند/ قد خمیده تولید ملی زیر بار مونتاژ وارداتی

وادادگی‌های وارداتی کمر صنعت تراکتور ایران را می‌شکند/ قد خمیده تولید ملی زیر بار مونتاژ وارداتی
امروزه تراکتورهای چینی و هندی به بازار ایران را تاخته‌اند، بدون اینکه از خدمات پس از فروش قابل توجهی در کشور برخوردار باشند.

وادادگی‌های وارداتی کمر صنعت تراکتور ایران را می‌شکند/ قد خمیده تولید ملی زیر بار مونتاژ وارداتی

امروزه تراکتورهای چینی و هندی به بازار ایران را تاخته‌اند، بدون اینکه از خدمات پس از فروش قابل توجهی در کشور برخوردار باشند.
وادادگی‌های وارداتی کمر صنعت تراکتور ایران را می‌شکند/ قد خمیده تولید ملی زیر بار مونتاژ وارداتی

View more posts from this author