واریز 1380 میلیارد ریال به حساب گندم‌کاران کردستان

واریز 1380 میلیارد ریال به حساب گندم‌کاران کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون 138 میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران کردستان واریز شده است و تا آخر هفته جاری، بخشی دیگر از وجه خرید گندم به حساب گندمکاران استان واریز می‌شود.

واریز 1380 میلیارد ریال به حساب گندم‌کاران کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون 138 میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران کردستان واریز شده است و تا آخر هفته جاری، بخشی دیگر از وجه خرید گندم به حساب گندمکاران استان واریز می‌شود.
واریز 1380 میلیارد ریال به حساب گندم‌کاران کردستان

View more posts from this author