واقعیت ریزگردها ره‌آورد جنگ نابکارانه با طبیعت است

واقعیت ریزگردها ره‌آورد جنگ نابکارانه با طبیعت است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: واقعیت ریزگردها ره‌آورد جنگ نابکارانه با طبیعت است و ما به‌جای آبادی طبیعت به جنگ طبیعت پرداختیم.

واقعیت ریزگردها ره‌آورد جنگ نابکارانه با طبیعت است

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: واقعیت ریزگردها ره‌آورد جنگ نابکارانه با طبیعت است و ما به‌جای آبادی طبیعت به جنگ طبیعت پرداختیم.
واقعیت ریزگردها ره‌آورد جنگ نابکارانه با طبیعت است

View more posts from this author