والیبال ایران با تیم دوم خود در مسابقات جاکارتا شرکت می‌کند

والیبال ایران با تیم دوم خود در مسابقات جاکارتا شرکت می‌کند
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه تیم ملی ایران در لیگ جهانی که سال آینده به لحاظ برگزاری در قاره‌های مختلف سخت بوده، حضور پیدا خواهد کرد، گفت: والیبال ایران با تیم دوم خود در مسابقات جاکارتا حضور پیدا می‌کند.

والیبال ایران با تیم دوم خود در مسابقات جاکارتا شرکت می‌کند

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه تیم ملی ایران در لیگ جهانی که سال آینده به لحاظ برگزاری در قاره‌های مختلف سخت بوده، حضور پیدا خواهد کرد، گفت: والیبال ایران با تیم دوم خود در مسابقات جاکارتا حضور پیدا می‌کند.
والیبال ایران با تیم دوم خود در مسابقات جاکارتا شرکت می‌کند

View more posts from this author