واژگونی اتوبوس در اتوبان کاشان به اصفهان

واژگونی اتوبوس در اتوبان کاشان به اصفهان
مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث شهرستان کاشان گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در منطقه خرمدشت کاشان 20 مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی اتوبوس در اتوبان کاشان به اصفهان

مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث شهرستان کاشان گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در منطقه خرمدشت کاشان 20 مصدوم بر جای گذاشت.
واژگونی اتوبوس در اتوبان کاشان به اصفهان

میهن دانلود

View more posts from this author