واژگونی اتوبوس در محور شیراز/ 22 سرنشین مصدوم شدند

واژگونی اتوبوس در محور شیراز/ 22 سرنشین مصدوم شدند
بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور شیراز – سروستان 22 نفر از سرنشینان مصدوم شدند.

واژگونی اتوبوس در محور شیراز/ 22 سرنشین مصدوم شدند

بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور شیراز – سروستان 22 نفر از سرنشینان مصدوم شدند.
واژگونی اتوبوس در محور شیراز/ 22 سرنشین مصدوم شدند

View more posts from this author